Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Uitgeverij Delubas

Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle offertes als op gesloten overeenkomsten.

 

Verzendkosten

1. Bestellingen met inclusief btw een nettowaarde van tenminste € 75,- worden zonder verzendkosten geleverd. Voor bestellingen tot € 75,- wordt € 5,95 aan verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

2. Voor bestellingen buiten Nederland worden meerkosten voor verzending in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het land waarheen verzonden moet worden.

 

3. Voor alle leveringen geldt een betalingstermijn van ten hoogste 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ons IBAN is NL07 INGB 0007 4966 36.

 

4. De koper dient de gekochte goederen direct bij aflevering en voordat het materiaal in gebruik wordt genomen te controleren. Indien bij een aflevering goederen ontbreken of beschadigd zijn, dient de koper de zending te weigeren, resp. binnen 48 uur de betrokken vervoerder schriftelijk aansprakelijk te stellen. Aanmerkingen dienen tevens terstond, maar ten minste binnen 48 uur, aan ons te worden doorgegeven via het telefoonnummer of mailadres onder aan deze voorwaarden.

 

5. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden door ons geen retourzendingen aanvaard.

Geaccepteerde retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper en dienen franco aan ons verzonden te worden. Na ontvangst der zaken, welke in onberispelijke staat dienen te zijn, volgt creditering tegen de berekende prijs, waarbij wij gerechtigd zijn op de creditfactuur kosten in mindering te brengen tot een maximum van 10% van de waarde der teruggezonden goederen.

 

6. Het eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper, die deze zolang voor de uitgever onder zich houdt, doordat en zodra de afnemer aan de uitgever de volledige verkoopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan. De afnemer is niet gerechtigd deze goederen voordien te verpanden of anderszins rechtens of feitelijk aan derden over te dragen, noch ook om deze te vervreemden anders dan in de normale gang van zijn bedrijf. In dit laatste geval treedt de verkoopprijs van rechtswege in de plaats van de verkochte goederen en geldt als aan de uitgever gecedeerd en overgedragen in mindering van de vordering op de afnemer. Voorts zullen de verkochte goederen in eigendom tot zekerheid blijven van de uitgever, zolang ook andere vorderingen door de afnemer nog niet zijn voldaan.

 

7. Door ons overeengekomen levertijden zijn steeds benaderingen. Indien ten gevolge van overmacht nakoming van de leveringsplicht redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten. Opschorting van de levertijd geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper automatisch, zonder dat ingebrekestelling nodig is, aan ons een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de koper, met een minimum van € 75,-.

 

9. De aanvrager ontvangt een zichtzending gedurende een periode van 3 maanden op zicht. Verlengingen dienen door de klant voor het verstrijken van de termijn telefonisch aangevraagd te worden. Na het verstrijken van de - afgesproken - zichttermijn vervalt het recht op retour en ontvangt de klant een factuur.

 

10. De aanvrager ontvangt een zending met recht van retour gedurende een periode van 1 maand op zicht. Verlengingen dienen door de klant voor het verstrijken van de termijn telefonisch aangevraagd te worden. Na het verstrijken van de - afgesproken - retourtermijn vervalt het recht op retour en dient de bijgesloten factuur te worden voldaan. Retourkosten zijn voor eigen rekening van de aanvrager.

 

11. Voor zover in het voorgaande niet is anders bepaald, zijn op onze leveringen de leveringsvoorwaarden voor koop en verkoop van boeken en leermiddelen gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, d.d. 1 januari 1992 onder nummer 148/1978 van toepassing.

 

12. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.

 

Oktober 2022


Uitgeverij Delubas

Thomas Edisonweg 27

5151 DH Drunen

T (0416) 380 482

M info@delubas.nl