Algemene Voorwaarden voor e-Uitgaven Uitgeverij Delubas

Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle proeflicenties als op gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 1 Definities en omschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan

onder:

 

Diensten:

Afspraken die in voorkomende gevallen in de Overeenkomst zijn opgenomen betreffende

het door de Uitgever verrichten van enkele diensten, al dan niet optioneel, behorend tot de

e-Uitgave.

 

e-Uitgave:

Een educatieve uitgave of een deel daarvan, opgenomen in elektronische vorm, dan wel

anderszins in enigerlei elektronische vorm door de Uitgever aan de Instelling ter

beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, een en ander in de meest ruime betekenis.

Onder de e-Uitgave worden mede begrepen: de Productbeschrijving, de Updates, andere

tussentijdse toevoegingen aan de e-Uitgave, alsmede alle materialen - al dan niet in

elektronische vorm - waarop het Gebruiksrecht van toepassing is en die als zodanig door

de Uitgever worden aangemerkt in de Overeenkomst of in de Productbeschrijving.

 

Gebruiksrecht:

Het door de Uitgever krachtens de Overeenkomst aan de Instelling verstrekte recht een

(deel van een) e-Uitgave te gebruiken met inachtneming van de bepalingen in de

Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden.

 

Gebruiker(s):

De persoon of personen ten behoeve van wie in voorkomende gevallen krachtens de

Overeenkomst het Gebruiksrecht aan de Instelling is verleend.

 

Instelling:

De (onderwijs)instelling of groep van (onderwijs)instellingen met wie de Uitgever een

Overeenkomst ter zake van het gebruik van (onderdelen van) een of meer e-Uitgave(n)

heeft gesloten.

In het kader van deze voorwaarden wordt onder Instelling ook verstaan een particuliere

persoon die voor privégebruik een Overeenkomst ter zake van het gebruik van

(onderdelen van) een of meer e-Uitgave(n) heeft gesloten.

 

Locatie(s):

Het gebouw of de gebouwen of andere af te bakenen plaatsen waarbinnen volgens de Overeenkomst het Gebruiksrecht mag worden uitgeoefend.

 

Overeenkomst:

De door de Uitgever met de Instelling in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst met

betrekking tot beschikbaarstelling, toegang tot en gebruik van een of meer (onderdelen

van) e-Uitgaven en tot eventuele in verband daarmee door de Uitgever te verrichten

Diensten.

 

Productbeschrijving:

De door de Uitgever aan de Instelling verschafte beschrijving van de inhoud, de

functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de (in de Overeenkomst betrokken delen van

de) e-Uitgave, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens de

Uitgever aan Gebruiker ter beschikking gesteld.

 

Update:

Elke vervolgversie, aanpassing en/of nieuwe release van een e-Uitgave, waarin de inhoud,

functionaliteit of techniek is gewijzigd, welke door de Uitgever in het kader van de

Overeenkomst aan de Instelling ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden

gemaakt.

 

Uitgever:

De rechtspersoon met wie de Instelling - al dan niet via een Vertegenwoordiger - de

Overeenkomst heeft gesloten of van wie de Instelling een aanbieding daartoe heeft

ontvangen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Vertegenwoordiger:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die - al dan niet onder eigen naam - optreedt als

vertegenwoordiger van de Uitgever en aldus handelt in opdracht, ten behoeve en voor

rekening van de Uitgever.

 

Artikel 2 Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de Uitgever, al dan niet via

een Vertegenwoordiger, met de Instelling gesloten Overeenkomst of daartoe gedane

aanbieding.

 

Artikel 3 Zorgvuldig gebruik

1. De Instelling zal zorgvuldig met eventuele door de Uitgever in het kader van de

Overeenkomst ter beschikking gestelde gegevensdragers en media omgaan, met

inachtneming van de op enig moment verstrekte aanwijzingen en instructies van de

Uitgever. De Instelling draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik door de Gebruiker(s).

 

2. Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene

voorwaarden is het de Instelling en de Gebruiker(s) slechts toegestaan zich tot de

informatie, opgenomen in de e-Uitgave, toegang te verschaffen op de daartoe door de

Uitgever of zijn Vertegenwoordiger voorgeschreven wijze.

 

3. Tenzij anders overeengekomen, dient de Instelling zelf en voor eigen rekening en risico

zorg te dragen voor de voor een goed gebruik van de e-Uitgave vereiste, apparatuur,

programmatuur en communicatiefaciliteiten. De Instelling dient ook zelf en voor eigen

rekening en risico zorg te dragen voor de installatie en configuratie van de e-Uitgave op

haar systeem.

 

Artikel 4 Omvang Gebruiksrecht

1. De Uitgever verleent aan de Instelling een niet-overdraagbaar en niet-exclusief

Gebruiksrecht voor de e-Uitgave dat in en bij de Overeenkomst is vermeld en omschreven.

Dit Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in de Overeenkomst en in deze

algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

 

2. Het is de Instelling en/of de Gebruiker(s) toegestaan de e-Uitgave te gebruiken conform

de door de Uitgever beoogde, in de Overeenkomst, in de e-Uitgave zelf en/of in de

Productbeschrijving omschreven gebruiksmogelijkheden en -doelstellingen.

Het is de Instelling en/of de Gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van de Uitgever toegestaan (enig deel van) de e-Uitgave op enigerlei wijze

aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet

zijnde een Gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele

andere wettelijke beperkingen op het auteursrecht, het naburige recht of het

databankenrecht van de Uitgever.

 

3. Indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen mag, indien sprake is

van online toegang tot de e-Uitgave, alleen via het eigen modem van de Instelling toegang

worden verkregen tot de e-Uitgave.

 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen de blijkens de Overeenkomst

en/of Productbeschrijving toegestane handelingen die deel uitmaken van het

Gebruiksrecht uitsluitend worden verricht voor de duur van de Overeenkomst door of ten

behoeve van de in de Overeenkomst aangewezen Gebruikers, binnen in de Overeenkomst

aangewezen Locatie(s) en/of netwerk en mogen deze nooit leiden of kunnen leiden tot

enige vorm van - al dan niet commerciële - exploitatie van de e-Uitgave of enig gedeelte

daarvan door de Instelling of door de Gebruiker(s). De Instelling heeft de zorgplicht voor

het naleven door de Gebruiker(s) van de Overeenkomst en het Gebruiksrecht in het

bijzonder.

 

5. Indien de Instelling de e-Uitgave geheel of gedeeltelijk wenst te integreren met

programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of van de Instelling

of de Gebruiker(s) zelf, dient dit uitdrukkelijk te zijn toegestaan in de Overeenkomst en/of

Productbeschrijving, dan wel dient daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te zijn

verkregen van de Uitgever. Een dergelijke integratie mag niet leiden tot schending van de

in artikel 25 Auteurswet en in artikel 5 Wet op de Naburige rechten genoemde morele

rechten.

 

6. Het is de Instelling niet toegestaan de programmacode van de e-Uitgave te bewerken,

anders dan in artikel 45n Auteurswet is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is. Tevens is

het de Instelling niet toegestaan de beveiliging te verwijderen of te bewerken of

aanduidingen van merken, handelsnamen, titels en auteursnamen te wijzigen of te

verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. De Uitgever

zal geen technische beveiliging aanbrengen waardoor krachtens de

Overeenkomst en/of de Productbeschrijving of krachtens enige dwingendrechtelijke

wettelijke bepaling toegestaan gebruik wordt verhinderd.

 

7. Indien de e-Uitgave aan de Instelling ter beschikking is gesteld op een of meer

elektronische gegevensdragers, dan blijven deze gegevensdragers eigendom van de

Uitgever, onverminderd de zorgplicht en de risico-overgang met betrekking tot deze

elektronische gegevensdragers.

 

8. Indien de e-Uitgave voor online gebruik aan de Instelling toegankelijk is gemaakt, zal

de Uitgever zich ervoor inspannen dat aan de Instelling c.q. aan de Gebruiker(s) continu

toegang wordt geboden tot de e-Uitgave met uitzondering van perioden waarin onderhoud

plaatsvindt. De Uitgever zal het onderhoud zoveel mogelijk beperken tot tijden buiten de

gebruikelijke openingstijden en zal het onderhoud, indien dit redelijkerwijs mogelijk is,

vooraf aankondigen.

 

9. Het is de Instelling niet toegestaan de e-Uitgave of exemplaren daarvan of het

Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan

ook beschikbaar te maken voor enige derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk

toestemming is verkregen van de Uitgever.

 

10. Wanneer dat noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van het

toegestane gebruik in het geval van een calamiteit, is de Instelling gerechtigd een

reservekopie te maken of op te vragen bij de Uitgever. De Instelling dient dit te melden

aan de Uitgever, zodat hierover goede afspraken kunnen worden gemaakt.

 

11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat het Gebruiksrecht tevens de

periodieke toezending of (online) beschikbaarstelling op abonnementsbasis van Updates,

tegen betaling door de Instelling van de daarvoor bij de Uitgever geldende vergoeding,

tenzij de betreffende Update(s) blijkens de Overeenkomst reeds zijn begrepen in de

overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 5 Tarieven en prijzen

1. De door de Uitgever voor de e-Uitgave gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd

op de prijzen en tarieven die gelden op het moment van aanbieding en gelden voor de

daarbij aangegeven periode. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en

tarieven inclusief btw.

 

2. De Uitgever behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen. In een

Overeenkomst voor bepaalde tijd zullen gewijzigde prijzen en tarieven pas met ingang van

een nieuwe contractperiode aan de Instelling in rekening worden gebracht, tenzij anders

overeengekomen.

 

3. De licentie zal telkens per schooljaar vooraf worden gefactureerd. Bij aanvang van de

licentie gedurende het schooljaar zal het in rekening te brengen bedrag naar rato van de

daadwerkelijke licentieperiode worden aangepast.

 

Artikel 6 Aflevering en installatie

1. De e-Uitgave zal door of namens de Uitgever worden afgeleverd of toegankelijk

gemaakt binnen de overeengekomen levertijd op of vanuit de door de Instelling

opgegeven Locatie(s).

 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de Instelling zelf voor de installatie

en implementatie van de e-Uitgave zorg te dragen aan de hand van de daartoe door de

Uitgever verstrekte aanwijzingen. De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige door de

Instelling geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie of implementatie

door de Instelling.

 

Artikel 7 Ondersteuning

De Uitgever zal voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is tijdens normale werkuren vragen

omtrent het gebruik van de e-Uitgave beantwoorden en zo nodig ondersteuning bieden.

 

Artikel 8 Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Uitgeverij

Delubas van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene

Voorwaarden voor e-Uitgaven en de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

onderling, gaat het bepaalde in de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van

Uitgeverij Delubas voor.

 

Artikel 9 Rechten op de e-Uitgave

1. Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten en alle eventuele overige

rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de e-Uitgave komen

uitsluitend toe aan de Uitgever, waaronder mede begrepen derden van wie de Uitgever

bedoelde rechten overgedragen of in licentie heeft gekregen. De Uitgever garandeert dat

hij gerechtigd is de Instelling het Gebruiksrecht op de e-Uitgave te verlenen en vrijwaart

de Instelling tegen aanspraken van derden ter zake.

 

2. Indien de Instelling merkt dat Gebruiker(s) of derden inbreuk maken op enig recht van

de Uitgever, al dan niet doordat zij handelingen verrichten die niet vallen binnen het

Gebruiksrecht, is de Instelling verplicht dit terstond schriftelijk aan de Uitgever mede te

delen en, voor zover dat in redelijkheid van de Instelling gevraagd kan worden, mee te

werken aan beëindigen en eventueel vervolgen van deze inbreuk.

 

Artikel 10 Garantie

1. In een Overeenkomst voor bepaalde tijd garandeert de Uitgever, tenzij anders

overeengekomen, voor de duur van de Overeenkomst dat de e-Uitgave functioneert

conform de specificaties die staan vermeld in de aan de Instelling geleverde

Productbeschrijving. In een Overeenkomst voor onbepaalde tijd garandeert de Uitgever,

tenzij anders overeengekomen, voor een periode van één jaar na beschikbaarstelling van

de e-Uitgave dat de e-Uitgave functioneert conform de specificaties die staan vermeld in

de aan de Instelling geleverde Productbeschrijving. Deze garantie geldt eveneens voor de

Updates, met dien verstande dat de garantie voor een eerdere versie op moment van

beschikbaarstelling van een Update vervalt.

 

2. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die niet voor rekening of risico van de

Instelling komen en die binnen de garantietermijn schriftelijk bij de Uitgever of zijn

Vertegenwoordiger zijn gemeld. De garantie strekt uitsluitend tot, zulks ter beoordeling

van de Uitgever, herstel van de e-Uitgave of herstel van het gebrek in een volgende

Update of het terugnemen van de e-Uitgave tegen restitutie van de voor de gebrekkige e-Uitgave betaalde vergoeding.

 

3. Melding van een gebrek onder de garantie geeft de Instelling niet het recht tot

opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de e-Uitgave.

 

Artikel 11 Duur en beëindiging

1. a. Het Gebruiksrecht bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verleend met

ingang van de factuurdatum en loopt tot 1 september van het volgende schooljaar. Na

het verstrijken van deze termijn wordt de licentie steeds stilzwijgend verlengd met één

jaar, tenzij de instelling schriftelijk vóór 1 juli van het lopende schooljaar opzegt bij de

leverancier van de e-Uitgave.

b. Voor particuliere gebruikers geldt dat gedurende het eerste jaar de licentie tegen 1

september kan worden opgezegd, als deze opzegging uiterlijk 1 augustus per mail of

schriftelijk aan de Uitgever is kenbaar gemaakt. Zonder opzegging wordt de licentie

voor onbepaalde tijd verlengd. Opzegging van een verlengde licentie is op elk moment

mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Het is mogelijk om bij de aanvraag van de licentie direct een beëindigingsdatum aan te

geven, die dan als tijdige opzegging wordt gezien.

 

2. De Uitgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een

schriftelijke kennisgeving ontbinden indien de Instelling of Gebruiker(s) handelingen

verrichten die niet onder het Gebruiksrecht vallen.

 

3. De Uitgever kan de Overeenkomst met een opzegtermijn van één maand schriftelijk

opzeggen indien hij wordt geconfronteerd met aanspraken van een derde verband

houdende met de inhoud of de vorm van (enig deel van) de e-Uitgave waardoor hij het

Gebruiksrecht van de e-Uitgave niet langer kan garanderen en de Uitgever ook geen

bruikbaar alternatief kan bieden.

 

4. Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van de Overeenkomst geeft

aan de wederpartij de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in

relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet

rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden

door een aangetekend schrijven van de daartoe gerechtigde, doch niet dan nadat aan de

wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden

weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.

 

5. Beëindiging van de Overeenkomst op grond van de leden 2 en 4 geldt onverkort het

recht op schadevergoeding. Indien de Uitgever de Overeenkomst beëindigt op grond van

lid 2 of lid 4 geldt als schadevergoeding verschuldigd door de Instelling: in geval van een

Overeenkomst voor bepaalde tijd: de vergoeding die betaald had moeten worden voor de

overeengekomen looptijd van de Overeenkomst. Indien de Instelling de Overeenkomst

beëindigt op grond van lid 4 is met betrekking tot de door de Uitgever verschuldigde

schadevergoeding het bepaalde in lid 3 van toepassing.

 

6. De Uitgever is gerechtigd bij in gebreke blijven van de Instelling voor wat betreft de

betaling voor het Gebruiksrecht op de e-Uitgave dit Gebruiksrecht per direct op te

schorten. De Instelling wordt geacht in gebreke te zijn als de betaling voor het

Gebruiksrecht drie maanden na de factuurdatum niet is bijgeschreven op de in de hiervoor

verstuurde factuur genoemde IBAN van de Uitgever. De instelling ontvangt zo

spoedig mogelijk bericht van deze opschorting en de voorwaarden waaronder de

opschorting wordt opgeheven.

 

7. In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst dient de Instelling,

tenzij anders is of wordt overeengekomen, alle exemplaren van de e-Uitgave, alle

gegevensdragers waarop de e-Uitgave is vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van

de e-Uitgave alsmede alle eventuele anders dan ten titel van verkoop door de Uitgever aan

de Instelling ter beschikking gestelde apparatuur of media binnen vijf werkdagen na

beëindiging of ontbinding aan de Uitgever ter hand te stellen. De Instelling is voorts

verplicht de e-Uitgave direct na ontbinding of beëindiging te verwijderen uit alle bij de

Instelling of Gebruiker(s) aanwezige (computer)apparatuur en dient de Uitgever in staat te

stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

 

Artikel 12 Controle

De Instelling zal aan de Uitgever en aan door de Uitgever daartoe aangewezen derden, te

allen tijde toegang verlenen tot de Locatie(s) van de Instelling en van Gebruiker(s) waar

de e-Uitgave zich bevindt, dan wel toegankelijk wordt gemaakt, teneinde controle op de

naleving van de Overeenkomst te kunnen uitoefenen, indien overeengekomen onderhoud

uit te oefenen, en zich te vergewissen van de juiste naleving door de Instelling en door de

Gebruiker(s) van de Overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 13 Overdracht Overeenkomst

De Uitgever is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of

gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Instelling

plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de

overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van de Uitgever treedt.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De Uitgever zal zich gedragen zoals een ordentelijk leverancier betaamt. De Uitgever is

niet aansprakelijk voor schade die de Instelling lijdt door of als gevolg van onvolledigheid,

onjuistheid of het niet actueel zijn van de e-Uitgave. De Uitgever is niet aansprakelijk voor

enige schade die de Instelling lijdt door of ten gevolge van virussen of andere de e-Uitgave

aantastende ‘diseases’, die zich in de e-Uitgave bevinden of door de e-Uitgave onverhoopt

worden overgedragen.

 

Oktober 2022


Uitgeverij Delubas

Thomas Edisonweg 27

5151 DH Drunen

T (0416) 380 482

M info@delubas.nl